Base:
method
WriteComment
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteComment(System.String)