4 overrides of WriteXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
327public override void WriteXmlnsAttribute(string prefix, XmlDictionaryString ns)
System\Xml\XmlNodeWriter.cs (1)
119public override void WriteXmlnsAttribute(string prefix, XmlDictionaryString ns) { }
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
126public override void WriteXmlnsAttribute(string prefix, XmlDictionaryString ns)
System\Xml\XmlUTF8TextWriter.cs (1)
325public override void WriteXmlnsAttribute(string prefix, XmlDictionaryString ns)
2 references to WriteXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBaseWriter.cs (1)
1972writer.WriteXmlnsAttribute(nameSpace.Prefix, nameSpace.UriDictionaryString);
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
128writer.WriteXmlnsAttribute(prefix, ns);