Base:
method
WriteXmlnsAttribute
System.Xml.XmlDictionaryWriter.WriteXmlnsAttribute(System.String, System.Xml.XmlDictionaryString)