5 references to Bytes32Text
System.Runtime.Serialization (5)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
259Bytes32TextWithEndElement = Bytes32Text + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (3)
349case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: 659case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: 1020XmlBinaryNodeType nodeType = (withEndElement ? XmlBinaryNodeType.Bytes32TextWithEndElement : XmlBinaryNodeType.Bytes32Text);
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
1305case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: