2 references to PrefixElementM
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
192PrefixElementN = PrefixElementM + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
483case XmlBinaryNodeType.PrefixElementM: