Base:
method
WriteCData
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteCData(System.String)