1 reference to ResolvePrefix
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (1)
869ResolvePrefix(ref attributes[i]);