1 write to xmlnsAttributeCount
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (1)
168scopes[depth].xmlnsAttributeCount = xmlnsAttributeCount;
6 references to xmlnsAttributeCount
System.Runtime.Serialization (6)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (6)
179xmlnsAttributeCount = scopes[depth].xmlnsAttributeCount; 204for (int i = 0; i < this.scopes[0].xmlnsAttributeCount; ++i) 253for (int i = 0; i < this.scopes[0].xmlnsAttributeCount; ++i) 289for (int i = scopes[depth - 1].xmlnsAttributeCount; i < xmlnsAttributeCount; i++) 781int xmlnsAttributeIndex = scopes[depth - 1].xmlnsAttributeCount; 815int xmlnsAttributeMin = scopes[depth - 1].xmlnsAttributeCount;