2 references to PrefixElementU
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
200PrefixElementV = PrefixElementU + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
491case XmlBinaryNodeType.PrefixElementU: