2 writes to nsOffset
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (2)
389xmlnsAttribute.nsOffset = xmlnsOffset; 428xmlnsAttribute.nsOffset = xmlnsOffset;
4 references to nsOffset
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (4)
299if (Equals(xmlnsBuffer, xmlnsAttributes[i].nsOffset, xmlnsAttributes[i].nsLength, xmlnsBuffer, xmlnsAttributes[j].nsOffset, xmlnsAttributes[j].nsLength)) 696writer.WriteXmlnsAttribute(xmlnsBuffer, xmlnsAttribute.prefixOffset, xmlnsAttribute.prefixLength, xmlnsBuffer, xmlnsAttribute.nsOffset, xmlnsAttribute.nsLength); 826nsOffset = xmlnsAttributes[j].nsOffset;