2 references to PrefixElementQ
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
196PrefixElementR = PrefixElementQ + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
487case XmlBinaryNodeType.PrefixElementQ: