14 references to XmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (14)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (14)
22XmlnsAttribute[] xmlnsAttributes; 208XmlnsAttribute attribute = xmlnsAttributes[i]; 257XmlnsAttribute attribute = xmlnsAttributes[i]; 265bool IsInclusivePrefix(ref XmlnsAttribute xmlnsAttribute) 385XmlnsAttribute xmlnsAttribute; 423XmlnsAttribute xmlnsAttribute; 692void WriteXmlnsAttribute(ref XmlnsAttribute xmlnsAttribute) 746void AddXmlnsAttribute(ref XmlnsAttribute xmlnsAttribute) 753xmlnsAttributes = new XmlnsAttribute[4]; 757XmlnsAttribute[] newXmlnsAttributes = new XmlnsAttribute[xmlnsAttributeCount * 2]; 834XmlnsAttribute xmlnsAttribute = xmlnsAttributes[j]; 873int Compare(ref XmlnsAttribute xmlnsAttribute1, ref XmlnsAttribute xmlnsAttribute2)