3 references to DoubleText
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
251DoubleTextWithEndElement = DoubleText + 1,
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
807buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.DoubleText;
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
1338case XmlBinaryNodeType.DoubleText: