Base:
method
WriteText
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteText(System.String)