Base:
method
Flush
System.IO.Stream.Flush()
1 reference to Flush
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\EncodingStreamWrapper.cs (1)
598Flush();