2 references to PrefixAttributeQ
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
137PrefixAttributeR = PrefixAttributeQ + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
850case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeQ: