1 reference to AttributeValue
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
30AttributeValue attributeValue;