3 references to DateTimeText
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
253DateTimeTextWithEndElement = DateTimeText + 1,
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
838WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType.DateTimeText, dt.ToBinary());
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
1344case XmlBinaryNodeType.DateTimeText: