2 references to PrefixAttributeG
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
127PrefixAttributeH = PrefixAttributeG + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
840case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeG: