2 references to PrefixElementO
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
194PrefixElementP = PrefixElementO + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
485case XmlBinaryNodeType.PrefixElementO: