5 references to Array
System.Runtime.Serialization (5)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
85MinAttribute = Array + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (3)
707case XmlBinaryNodeType.Array: 1130if (GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.Array) // Prevent recursion 1135if (GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.Array) // Prevent recursion
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
892WriteNode(XmlBinaryNodeType.Array);