Base:
method
WriteXmlAttribute
System.Xml.XmlDictionaryWriter.WriteXmlAttribute(System.String, System.String)