2 references to PrefixAttributeP
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
136PrefixAttributeQ = PrefixAttributeP + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
849case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeP: