2 references to PrefixAttributeJ
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
130PrefixAttributeK = PrefixAttributeJ + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
843case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeJ: