1 write to s_keySet
System.Runtime.Remoting (1)
channels\http\httpclientchannel.cs (1)
874s_keySet = keys;
2 references to s_keySet
System.Runtime.Remoting (2)
channels\http\httpclientchannel.cs (2)
856if (s_keySet == null) 877return s_keySet;