2 writes to metadata
System.Runtime.DurableInstancing (2)
System\Runtime\DurableInstancing\InstanceView.cs (2)
136this.metadata = pendingWrites.ReadOnlyMergeInto(this.metadata ?? InstanceView.emptyProperties, true); 143this.metadata = value;
2 references to metadata
System.Runtime.DurableInstancing (2)
System\Runtime\DurableInstancing\InstanceView.cs (2)
136this.metadata = pendingWrites.ReadOnlyMergeInto(this.metadata ?? InstanceView.emptyProperties, true); 137return this.metadata;