2 references to InvokeMethodOptions
System.Management (2)
managementobject.cs (2)
2316InvokeMethodOptions o = (null != options) ? options : new InvokeMethodOptions(); 2387(InvokeMethodOptions) options.Clone() : new InvokeMethodOptions();