1 reference to Revoke
System.Management (1)
Instrumentation\Instrumentation.cs (1)
186return new ProvisionFunction(GetInstrumentedAssembly(type.Assembly).Revoke);