2 writes to Transform
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1384this.Transform = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String5, 5); 1416this.Transform = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String5);
10 references to Transform
System.IdentityModel (10)
System\IdentityModel\EnvelopedSignatureTransform.cs (2)
59dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Namespace, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Algorithm, out this.prefix); 68writer.WriteStartElement(this.prefix, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Namespace);
System\IdentityModel\ExclusiveCanonicalizationTransform.cs (2)
166dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.CanonicalizationMethod : dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform; 216dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.CanonicalizationMethod : dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform;
System\IdentityModel\PreDigestedSignedInfo.cs (3)
139writer.WriteStartElement(prefix, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, ns); 148writer.WriteStartElement(prefix, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, ns); 163writer.WriteStartElement(prefix, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, ns);
System\IdentityModel\SignedXml.cs (1)
1382while (reader.IsStartElement(dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Namespace))
System\IdentityModel\StrTransform.cs (2)
150reader.MoveToStartElement(dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Namespace); 176writer.WriteStartElement(prefix, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Transform, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Namespace);