3 references to GenerateSymmetricKey
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\EncryptedKeyEncryptingCredentials.cs (1)
66_keyBytes = CryptoHelper.KeyGenerator.GenerateSymmetricKey( keySizeInBits );
System\IdentityModel\Tokens\SessionSecurityToken.cs (1)
312key = CryptoHelper.KeyGenerator.GenerateSymmetricKey(128);
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricProofDescriptor.cs (1)
115_key = CryptoHelper.KeyGenerator.GenerateSymmetricKey(_keySizeInBits);