2 writes to KeyName
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1395this.KeyName = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String82, 82); 1427this.KeyName = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String82);
3 references to KeyName
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\XmlDsigSep2000.cs (3)
115return XD.XmlSignatureDictionary.KeyName; 129reader.ReadStartElement( XD.XmlSignatureDictionary.KeyName, NamespaceUri ); 145writer.WriteElementString( XD.XmlSignatureDictionary.Prefix.Value, XD.XmlSignatureDictionary.KeyName, NamespaceUri, nameClause.KeyName );