2 writes to Aes192KeyWrap
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
611this.Aes192KeyWrap = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String98, 98); 640this.Aes192KeyWrap = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String98);