1 reference to SHA1String
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (1)
524case SHA1String: