2 writes to Security
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
759this.Security = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String141, 141); 793this.Security = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String141);