5 references to SessionKey
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (1)
1307if (contextAttribute == ContextAttribute.SessionKey)
System\IdentityModel\SspiWrapper.cs (2)
568case ContextAttribute.SessionKey: 629case ContextAttribute.SessionKey:
System\IdentityModel\Tokens\KerberosReceiverSecurityToken.cs (1)
258SecuritySessionKeyClass sessionKey = (SecuritySessionKeyClass)SspiWrapper.QueryContextAttributes(securityContext, ContextAttribute.SessionKey);
System\IdentityModel\Tokens\KerberosRequestorSecurityToken.cs (1)
214SecuritySessionKeyClass sessionKey = (SecuritySessionKeyClass)SspiWrapper.QueryContextAttributes(securityContext, ContextAttribute.SessionKey);