1 write to Length
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiHelper.cs (1)
169Length = Marshal.SizeOf(typeof(AuthIdentityEx));