2 writes to AttributeName
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
266this.AttributeName = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String32, 32); 327this.AttributeName = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String32);
2 references to AttributeName
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\SamlAttribute.cs (2)
227this.name = reader.GetAttribute(dictionary.AttributeName, null); 271writer.WriteStartAttribute(dictionary.AttributeName, null);