1 write to encrypt
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (1)
76this.encrypt = encrypt;
3 references to encrypt
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (3)
183if (this.encrypt) 229if (this.encrypt) 368if (!this.encrypt)