1 reference to RandomSaltSize
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\UniqueId.cs (1)
122byte[] id = new byte[RandomSaltSize];