Base:
method
CreateToken
System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandler.CreateToken(System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenDescriptor)