2 writes to threadToken
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Privilege.cs (2)
50this.threadToken = GetThreadToken(); 95this.threadToken = null;
5 references to threadToken
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\Privilege.cs (5)
49DiagnosticUtility.DebugAssert(this.threadToken == null, ""); 51EnableTokenPrivilege(this.threadToken); 71this.threadToken, 92if (this.threadToken != null) 94this.threadToken.Close();