4 writes to RenewTarget
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
1013this.RenewTarget = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String222, 222); 1081this.RenewTarget = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String222); 1140this.RenewTarget = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String222, 222); 1195this.RenewTarget = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String222);