2 writes to Timestamp
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1240this.Timestamp = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String17, 17); 1250this.Timestamp = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String17);