4 writes to KeyType
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
989this.KeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String230, 230); 1057this.KeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String230); 1148this.KeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String230, 230); 1203this.KeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String230);