Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToFirstAttribute()