2 writes to Sha256Digest
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
627this.Sha256Digest = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String113, 113); 656this.Sha256Digest = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String113);