5 references to GetKeyBytes
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Protocols\WSTrust\WSTrustSerializationHelper.cs (2)
2362byte[] secret = token.GetKeyBytes(); 2876byte[] keyBytes = token.GetKeyBytes();
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Security\WSTrust.cs (3)
162byte[] secret = simpleToken.GetKeyBytes(); 755issuerEntropy = ((BinarySecretSecurityToken)entropyToken).GetKeyBytes(); 1591requestorEntropy = skToken.GetKeyBytes();