1 reference to HolderOfKey
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SamlConstants.cs (1)
14static public string HolderOfKey { get { return SamlStrings.HolderOfKey; } }