1 write to _key
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
106_key = Add("Key");
1 reference to _key
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
346get { return _key; }