2 references to _random
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (2)
208_random.GetNonZeroBytes( receiverEntropy ); 266_random.GetNonZeroBytes( receiverEntropy );